Najczęściej zadawane pytania

Jeżeli zapomniałeś swojego hasła, którym logowałeś się do systemu, na ekranie logowania wybierz opcję "Nie pamiętam hasła", następnie podaj swój nr uczestnika i postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. Zmiana hasła online będzie możliwa tylko w przypadku, jeśli do Twojego numeru uczestnictwa jest przypisany adres e-mail.

Jeśli masz aktywną usługę e-mail możesz samodzielnie odblokować usługę internetową klikając w link "Nie pamiętam hasła" na głównej stronie logowania. Do złożenia zlecenia niezbędny będzie Twój numer uczestnictwa, który znajduje się w potwierdzeniu nabycia jednostek uczestnictwa.

Numer uczestnika to nadawany każdemu Klientowi indywidualny i unikalny ośmiocyfrowy numer. Jest on fragmentem numeru rejestru, np. 12345678 z numeru 05-12345678-4A-01.

System IATFI umożliwia wgląd we wszystkie rejestry uczestnika prowadzone w ramach funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych.

Hasło musi zawierać: minimum 8 znaków, w tym minimum 3 litery (przynajmniej 1 duża oraz 1 mała litera), minimum 2 cyfry i minimum 1 znak specjalny, przy czym nie może zawierać 3 lub więcej identycznych, następujących po sobie znaków.

Przykład hasła: 1A2b3c4d5$

Zmiana instrukcji płatniczej (rachunku bankowego do odkupień) nie jest możliwa w systemie internetowym. Nadanie lub zmiana instrukcji płatniczej wymaga osobistej wizyty w Punkcie Obsługi Klienta, gdzie należy złożyć zlecenie "Dodanie/odwołanie instrukcji płatniczej". Do złożenia zlecenia potrzebny będzie numer rejestru, na którym dokonywana będzie zmiana lub nadanie rachunku bankowego oraz aktualny dokument tożsamości.

Zmiana danych osobowych oraz adresu stałego wymaga osobistej wizyty w Punkcie Obsługi Klienta i złożenia zlecenia "Zmiany danych". Do złożenia zlecenia potrzebny będzie dowód osobisty oraz numer Uczestnika.

W przypadku Uczestników posiadających aktywną usługę internetową możliwe jest złożenie zlecenia zmiany adresu korespondencyjnego, adresu e-mail oraz numerów telefonów za pośrednictwem serwisu internetowego MS TFI w zakładce "Ustawienia/Dane osobowe".

Adres e-mail do wysyłki korespondencji zmienisz w Punkcie Obsługi Klienta oraz w serwisie IATFI, w zakładce "Ustawienia/Dane osobowe". Do potwierdzenia zmiany adresu e-mail będziesz potrzebował kodu przesłanego SMSem.

Usługa e-mail umożliwia przesyłanie na zdefiniowany adres e-mail potwierdzeń zrealizowanych transakcji. Aktywacja usługi e-mail jest możliwa:

  • za pośrednictwem Dystrybutora oferującego Jednostki Uczestnictwa Funduszy MS.

Częstotliwość wyceny funduszy otwartych jest zawarta w prospektach informacyjnych tych funduszy. Zgodnie z zapisami tam zawartymi Fundusz dokonuje wyceny Jednostek Uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, natomiast publikacja wyceny jest dokonywana następnego dnia do godziny 23:59 z zastrzeżeniem, że w przypadkach wystąpienia zdarzenia niezależnego od Towarzystwa lub podmiotów, za których działania Towarzystwo ponosi odpowiedzialność, a wpływających na termin publikacji Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, publikacja dokonywana jest niezwłocznie po ustaniu tego zdarzenia.

Aktualna wycena jednostek znajduje się na stronie internetowej www.mstfi.pl, w zakładce "MS PARASOLOWY FIO>>Wyceny".

Konwersja to transakcja polegająca na przeniesieniu całości lub części zainwestowanych środków między funduszami lub subfunduszami wchodzącymi w skład różnych funduszy. Konwersja jest równoczesnym odkupieniem jednostek uczestnictwa w jednym funduszu i nabyciem w drugim.

Zamiana to transakcja polegająca na przeniesieniu całości lub części zainwestowanych środków między subfunduszami wchodzącymi w skład jednego funduszu np. pomiędzy subfunduszami MS Parasolowy - fio. Zamiana jest równoczesnym odkupieniem jednostek uczestnictwa w jednym subfunduszu i nabyciem w drugim subfunduszu wchodzącym w skład tego samego funduszu.

W przypadku zlecenia konwersji podatek od zysków kapitałowych potrącany jest w funduszu/subfunduszu, z którego dokonywana jest konwersja. W przypadku zlecenia zamiany podatek jest potrącany dopiero po zakończeniu przez Uczestnika inwestycji w danym funduszu.

Zlecenia i wpłaty bezpośrednie Uczestników są realizowane przez Agenta Transferowego w kolejności ich wpłynięcia. W przypadku dotarcia do Agenta Transferowego w tym samym czasie zleceń i wpłat bezpośrednich przyjętych w tym samym Dniu Wyceny i dotyczących tego samego Subrejestru, Fundusz realizuje transakcje w następującej kolejności: konwersja, zamiana, nabycie, transfer spadkowy, transfer, odkupienie.

Numer rejestru znajdziesz na otrzymanych z MS TFI potwierdzeniach transakcji. Numer rejestru skład się z 4 części - kodu towarzystwa (05), ośmiocyfrowego numeru uczestnika, numeru funduszu z oznaczeniem kategorii jednostek lub numeru produktu oraz kolejnego numeru rejestru w danym funduszu. Przykładowy nr rejestru: 05-12345678-1A-01

W systemie IATFI nie jest możliwe dodanie pełnomocnika do rejestru. Pełnomocnictwo można nadać zleceniem złożonym w placówce Dystrybutora.

W systemie IATFI możliwe jest jedynie odwołanie pełnomocnika.

W systemie IATFI nie jest możliwe dodanie ani też odwołanie przedstawiciela ustawowego. Zlecenia związane z dodawaniem/odwoływaniem przedstawiciela ustawowego można złożyć jedynie w placówce Dystrybutora.

Formularz kontaktowy

Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Administrator") z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa,
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych Towarzystwa: e-mail: marcin.sliwa@mstfi.pl, telefon +48 22 583 84 92,
3. moje dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które administrator uznaje: udzielenia przez Towarzystwo odpowiedzi na niniejszą korespondencję, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej,
4. odbiorcą moich danych osobowych jest agent transferowy świadczący usługi pomocnicze na rzecz obsługi uczestników i inwestorów,
5. moje dane osobowe będą przechowywane w zakresie dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń,
6. mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
7. mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
8. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych,
9. przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
10. podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi udzielenie przez MS TFI odpowiedzi na korespondencję.

Wnioskuję o dostarczanie odpowiedzi na reklamacje pocztą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej.


* - pole wymagane