Najczęściej zadawane pytania

Jeżeli zapomniałeś swojego hasła, którym logowałeś się do systemu, na ekranie logowania wybierz opcję "Nie pamiętam hasła", następnie podaj swój nr uczestnika i postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. Zmiana hasła online będzie możliwa tylko w przypadku, jeśli do Twojego numeru uczestnictwa jest przypisany adres e-mail. Jeśli nie podawałeś nam swojego adresu e-mail, w celu zmiany hasła skontaktuj się z infolinią PKO TFI dzwoniąc od poniedziałku do piątku na nr 22 358 56 56 w godzinach od 8 do 19.

Jeśli masz aktywną usługę e-mail możesz samodzielnie odblokować usługę internetową klikając w link "Nie pamiętam hasła" na głównej stronie logowania. Do złożenia zlecenia niezbędny będzie Twój numer uczestnictwa, który znajduje się w potwierdzeniu nabycia jednostek uczestnictwa.

Jeśli masz aktywną usługę telefoniczną możesz zadzwonić pod numer 22 358 56 56 lub 801 32 32 80. Do złożenia zlecenia odblokowania usługi internetowej niezbędny jest Twój numer uczestnictwa, który znajduje się w potwierdzeniu nabycia jednostek uczestnictwa oraz hasło numeryczne PIN, które zostało wysłane po otwarciu pierwszego rejestru listem poleconym.

Jeśli nie posiadasz aktywnej usługi telefonicznej należy złożyć zlecenie "Powrotu do PIN-u głównego" w Punkcie Obsługi Klienta lub wysłać "Oświadczenie składania zleceń internetowych" dostępne na stronie www.pkotfi.pl w zakładce "Zainwestuj online/Oświadczenia i zasady".

Lista wszystkich Punktów Obsługi Klienta dostępna jest na naszej stronie internetowej www.pkotfi.pl w zakładce "Gdzie kupić fundusze?"

Jeśli nie posiadasz hasła numerycznego PIN możesz je zamówić w Punkcie Obsługi Klienta, gdzie należy złożyć zlecenie "Zmiany hasła numerycznego PIN". Do złożenia zlecenia potrzebne będzie podanie numeru rejestru oraz Twój dowód osobisty. Numer rejestru znajdziesz na dowolnym potwierdzeniu transakcji otrzymanym z PKO TFI. Lista wszystkich Punktów Obsługi Klienta dostępna jest na naszej stronie internetowej www.pkotfi.pl w zakładce "Gdzie kupić fundusze?"

Nowy PIN możesz także zamówić wypełniając i przesyłając "Oświadczenie składania zleceń internetowych" dostępne na stronie www.pkotfi.pl w zakładce "Zakładka to Zainwestuj on-line/Oświadczenia i zasady" na adres w nim podany.

Pamiętaj, żeby sprawdzić aktualność danych adresowych, ponieważ nowe hasło numeryczne PIN zostanie wysłane listem poleconym na zdefiniowany w systemie adres.

Przyczyną takiego stanu rzeczy może być fakt, że:

  • Twój PIN nie jest aktywny do zleceń internetowych.
  • Mając PIN aktywny do zleceń internetowych zmieniłeś go na własne hasło, spróbuj się nim zalogować.

Jeżeli zapomniałeś hasła to po 3- krotnym błędnym wpisaniu nastąpi jego blokada. W celu odblokowania hasła zapoznaj się z tematem "Odblokowanie usługi internetowej".

Identyfikator to inaczej numer uczestnika, który PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych nadaje każdemu Klientowi funduszy.

Numer uczestnika to nadawany każdemu Klientowi indywidualny i unikalny numer. W przypadku funduszy PKO TFI, numer uczestnika składa się z 8 cyfr.

System IATFI, umożliwia wgląd we wszystkie rejestry uczestnika prowadzone w ramach funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych. W stosunku do niektórych rejestrów, nie będzie możliwe składanie wszystkich dostępnych w produkcie zleceń, co wynikać może ze specyfiki produktu, w ramach którego prowadzony jest rejestr, np. rejestr IKE do którego zlecenie zwrotu lub wypłaty możliwe jest do złożenia być wyłącznie w Punkcie Obsługi Klienta.

Hasło musi zawierać: minimum 8 znaków, w tym minimum 3 litery (przynajmniej 1 duża oraz 1 mała litera), minimum 2 cyfry i minimum 1 znak specjalny, przy czym nie może zawierać 3 lub więcej identycznych, następujących po sobie znaków.
Przykład hasła: 1A2b3c4d5$

Hasło numeryczne PIN to pięciocyfrowe hasło numeryczne, nadawane na wniosek Uczestnika, przez system komputerowy Agenta Transferowego, przesyłane do Uczestnika listem poleconym. Hasło numeryczne (PIN) jest wspólne dla wszystkich Rejestrów Uczestnika. Hasło numeryczne (PIN) jest wspólne dla wszystkich Rejestrów Uczestnika. PIN służy do identyfikacji Uczestnika w kontaktach z infolinią. PIN aktywowany do zleceń telefonicznych służy do składania zleceń za pośrednictwem telefonu, z kolei PIN aktywowany do składania zleceń za pośrednictwem Internetu, umożliwia pierwsze zalogowanie się do systemu transakcyjnego PKO TFI.

Zmiana instrukcji płatniczej (rachunku bankowego do odkupień) nie jest możliwa w systemie internetowym. Nadanie lub zmiana instrukcji płatniczej wymaga osobistej wizyty w Punkcie Obsługi Klienta, gdzie należy złożyć zlecenie "Instrukcja płatnicza- dodanie, zmiana". Do złożenia zlecenia potrzebny będzie numer rejestru, na którym dokonywana będzie zmiana lub nadanie rachunku bankowego oraz aktualny dokument tożsamości. Lista wszystkich Punktów Obsługi Klienta dostępna jest na naszej stronie internetowej www.pkotfi.pl w zakładce "Gdzie kupić fundusze?".

Zmiana danych osobowych oraz adresu stałego wymaga osobistej wizyty w Punkcie Obsługi Klienta i złożenia zlecenia "Zmiany danych". Do złożenia zlecenia potrzebny będzie dowód osobisty oraz numer Uczestnika.

Lista wszystkich Punktów Obsługi Klienta dostępna jest na naszej stronie internetowej www.pkotfi.pl w zakładce "Gdzie kupić fundusze?"

W przypadku Uczestników posiadających aktywną usługę internetową możliwe jest złożenie zlecenia zmiany adresu korespondencyjnego, adresu e-mail oraz numerów telefonów za pośrednictwem serwisu internetowego PKO TFI w zakładce "Ustawienia/Dane osobowe".

Adres email do wysyłki korespondencji zmienisz w serwisie IATFI, w zakładce "Ustawienia/Dane osobowe". Do potwierdzenia zmiany adresu e-mail będziesz potrzebował kodu jednorazowego.

Kody jednorazowe służą do potwierdzania zleceń składanych w systemie. Jeśli nie posiadasz listy kodów możesz ją zamówić bezpośrednio w systemie lub dzwoniąc pod numer 22 358 56 56 lub 801 32 32 80 oraz wybierając opcję połączenia z konsultantem.

Do złożenia zlecenia niezbędne jest podanie numeru rejestru oraz hasło numeryczne PIN.

W celu aktywacji pierwszej listy kodów jednorazowych należy złożyć zlecenie aktywacji

  1. bezpośrednio w serwisie transakcyjnym lub
  2. telefonicznie za pośrednictwem konsultanta dzwoniąc pod numer 22 358 56 56 lub 801 32 32 80 oraz wybierając tonowo opcję "3". Składając zlecenie za pośrednictwem konsultanta wymagane będzie podanie numeru rejestru, hasło numeryczne PIN, oraz numer aktywowanej listy kodów jednorazowych

Aktywacji kolejnej listy kodów możesz dokonać:

  1. za pośrednictwem serwisu internetowego PKO TFI, wykorzystując ostatni kod z poprzedniej, aktywnej listy kodów jednorazowych, lub
  2. telefonicznie za pośrednictwem konsultanta dzwoniąc pod numer 22 358 56 56 lub 801 32 32 80 oraz wybierając tonowo opcję "3". Składając zlecenie za pośrednictwem konsultanta wymagane będzie podanie numeru rejestru, hasło numeryczne PIN, oraz numer aktywowanej listy kodów jednorazowych

Usługa e-mail umożliwia przesyłanie na zdefiniowany adres e-mail potwierdzeń zrealizowanych transakcji. Aktywacja usługi e-mail jest możliwa:

  • po zalogowaniu się do systemu transakcyjnego w zakładce Ustawienia. Aktywacja usługi e-mail wymaga potwierdzenia zlecenia kodem jednorazowym z listy kodów lub kodem przesłanym SMSem,
  • za pośrednictwem Dystrybutora oferującego Jednostki Uczestnictwa Funduszy PKO,
  • poprzez wypełnienie i wysłanie pocztą podpisanego "Oświadczenia o aktywacji Usługi e-mail" dostępnego na stronie www.pkotfi.pl w zakładce "Zainwestuj online/Oświadczenia i zasady, Formularz Oświadczenie email" na adres w nim podany.

Częstotliwość wyceny funduszy otwartych jest zawarta w statutach tych funduszy. Zgodnie z zapisami tam zawartymi Fundusz dokonuje wyceny Jednostek Uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, natomiast publikacja wyceny jest dokonywana następnego dnia roboczego najpóźniej do godziny 21:00.

Aktualna wycena jednostek znajduje się na stronie internetowej www.pkotfi.pl, w zakładce "Notowania Funduszy". Archiwalne wyceny wszystkich funduszy można pobrać także z zakładki "Notowania Funduszy" po kliknięciu w "Szczegóły", przy dowolnie wybranym subfunduszu.

Konwersja to transakcja polegająca na przeniesieniu całości lub części zainwestowanych środków między funduszami lub subfunduszami wchodzącymi w skład różnych funduszy. Konwersja jest równoczesnym odkupieniem jednostek uczestnictwa w jednym funduszu i nabyciem w drugim.

Przeniesienie to transakcja polegająca na przeniesieniu całości lub części zainwestowanych środków między subfunduszami wchodzącymi w skład jednego funduszu np. pomiędzy subfunduszami PKO Parasolowy - fio. Przeniesienie jest równoczesnym odkupieniem jednostek uczestnictwa w jednym subfunduszu i nabyciem w drugim subfunduszu wchodzącym w skład tego samego funduszu.

W przypadku zlecenia konwersji podatek od zysków kapitałowych potrącany jest w funduszu/subfunduszu, z którego dokonywana jest konwersja. W przypadku zlecenia przeniesienia podatek jest potrącany dopiero po zakończeniu przez Uczestnika inwestycji w danym funduszu.

Zlecenia i wpłaty bezpośrednie Uczestników są realizowane przez Agenta Transferowego w kolejności ich wpłynięcia. W przypadku dotarcia do Agenta Transferowego w tym samym czasie zleceń i wpłat bezpośrednich przyjętych w tym samym Dniu Wyceny i dotyczących tego samego Subrejestru, Fundusz realizuje transakcje w następującej kolejności: przeniesienie, konwersja, nabycie, transfer, odkupienie.

Numer rejestru znajdziesz na otrzymanych z PKO TFI potwierdzeniach transakcji. Numer rejestru skład się z 4 części - kodu towarzystwa (08), ośmiocyfrowego numeru uczestnika, numeru funduszu z oznaczeniem kategorii jednostek lub numeru produktu oraz kolejnego numeru rejestru w danym funduszu. Przykładowy nr rejestru: 08-12345678-1A-01

Zgubioną kartę kodów jednorazowych możesz dezaktywować w systemie IATFI w zakładce "Ustawienia/Autoryzacja/Karta kodów."

Usługę telefoniczną możesz aktywować w serwisie IATFI, w zakładce "Ustawienia/Kanały dostępu". Do aktywacji usługi telefonicznej będziesz potrzebował kodu jednorazowego.

Usługę możesz aktywować także w Punkcie Obsługi Klienta do tego celu potrzebował będziesz numeru rejestru oraz dowodu osobistego.

W systemie IATFI nie jest możliwe dodanie pełnomocnika do rejestru. Pełnomocnictwo można nadać zleceniem złożonym w placówce Dystrybutora. Lista wszystkich Punktów Obsługi Klienta dostępna jest na naszej stronie internetowej www.pkotfi.pl w zakładce "Gdzie kupić fundusze?".

W systemie IATFI możliwe jest jedynie odwołanie pełnomocnika.

W systemie IATFI nie jest możliwe dodanie osoby uprawnionej. Osobę uprawnioną można dodać zleceniem złożonym w placówce Dystrybutora. Lista wszystkich Punktów Obsługi Klienta dostępna jest na naszej stronie internetowej www.pkotfi.pl w zakładce "Gdzie kupić fundusze?".

W systemie IATFI możliwe jest odwołanie osoby uprawnionej.

W systemie IATFI nie jest możliwe dodanie ani też odwołanie przedstawiciela ustawowego. Zlecenia związane z dodawaniem/odwoływaniem przedstawiciela ustawowego można złożyć jedynie w placówce Dystrybutora. Lista wszystkich Punktów Obsługi Klienta dostępna jest na naszej stronie internetowej www.pkotfi.pl w zakładce "Gdzie kupić fundusze?".

Wartość będąca różnicą pomiędzy bieżącą wartością jednostek uczestnictwa zgromadzonych na rejestrze a ich kosztem nabycia, skorygowana a zysk przeniesiony.

Pełnomocnik, to osoba, która na podstawie udzielonego przez Ciebie pełnomocnictwa, (notarialnego lub wskazanego poprzez złożenie zlecenia w Punkcie Obsługi Klienta) jest upoważniona do składania zleceń na Twoim IKE.

Osoba Uprawniona, to osoba wskazana przez oszczędzającego w umowie o IKE lub IKZE, która otrzyma środki z IKE lub IKZE w przypadku jego śmierci.

Wartość będąca różnicą pomiędzy bieżącą wartością certyfikatów inwestycyjnych zaewidencjonowanych w Ewidencji a ich kosztem nabycia.
Brak pytań związanych z wybranym tematem rozmowy
Jeśli masz pytanie - wypełnij formularz

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w powyższym formularzu zostaną wykorzystane wyłącznie do udzielenia przez PKO TFI odpowiedzi na niniejszą korespondencję.

* Pola wymagane