Najczęściej zadawane pytania

Jeżeli Uczestnik podał swój adres email oraz numer telefonu komórkowego, Pierwsze logowanie bez użycia Hasła Numerycznego PIN odbywa się za pośrednictwem linku do strony internetowej przesłanego przez Agenta Transferowego, na adres email Uczestnika, na której możliwe jest zdefiniowanie przez Uczestnika własnego Hasła Uczestnika, po uprzednim zaakceptowaniu przez Uczestnika niniejszych Zasad. Jeżeli Uczestnik nie podał adresu email ale podał numer telefonu komórkowego, Pierwsze logowanie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej do Pierwszego logowania po dodatkowej weryfikacji danych Uczestnika i po uprzednim zaakceptowaniu przez Uczestnika niniejszych Zasad. Akceptacja niniejszych Zasad w trakcie Pierwszego logowania jest niezbędna do aktywacji Usługi internetowej. Zatwierdzenie Hasła Uczestnika wymaga użycia kodu autoryzacyjnego wysłanego przez Agenta Transferowego na numer telefonu Uczestnika zarejestrowany w bazie Agenta Transferowego.

Jeżeli zapomniałeś swojego hasła, którym logowałeś się do systemu, na ekranie logowania wybierz opcję "Nie pamiętam hasła", następnie podaj swój nr uczestnika i postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. Zmiana hasła online będzie możliwa tylko w przypadku, jeśli do Twojego numeru uczestnictwa jest przypisany adres e-mail. Jeśli nie podawałeś nam swojego adresu e-mail, w celu zmiany hasła skontaktuj się z infolinią PKO TFI dzwoniąc od poniedziałku do piątku na nr 22 358 56 56 w godzinach od 8 do 19.

Jeśli masz aktywną usługę e-mail możesz samodzielnie odblokować usługę internetową klikając w link "Nie pamiętam hasła" na głównej stronie logowania. Do złożenia zlecenia niezbędny będzie Twój numer uczestnictwa, który znajduje się w potwierdzeniu nabycia jednostek uczestnictwa.

Usługę internetową możesz także odblokować korzystając z usługi telefonicznej dzwoniąc pod numer 22 358 56 56 lub 801 32 32 80. W tym przypadku do złożenia zlecenia odblokowania usługi internetowej niezbędny będzie Twój numer uczestnictwa, który znajduje się w potwierdzeniu nabycia jednostek uczestnictwa oraz hasło numeryczne PIN.

Jeśli chcesz korzystać z systemu IATFI, hasło numeryczne PIN nie jest Ci potrzebne. Wystarczy że podałeś nam swój adres email i nr telefonu komórkowego. Korzystając z funkcjonalności Pierwszego logowania możesz samodzielnie zdefiniować swój hasło uczestnika, którym będziesz się posługiwał przy logowaniu się do systemu IATFI.

Hasło numeryczne PIN potrzebne Ci będzie z kolei jeśli chcesz korzystać ze zleceń składanych za pośrednictwem telefonu lub zasięgnąć informacji o swoich rejestrach bezpośrednio na infolinii PKO TFI.

Jeśli nie posiadasz hasła numerycznego PIN możesz je zamówić w Punkcie Obsługi Klienta, gdzie należy złożyć zlecenie "Zmiany hasła numerycznego PIN". Do złożenia zlecenia potrzebne będzie podanie numeru rejestru oraz Twój dowód osobisty. Numer rejestru znajdziesz na dowolnym potwierdzeniu transakcji otrzymanym z PKO TFI. Lista wszystkich Punktów Obsługi Klienta dostępna jest na naszej stronie internetowej www.pkotfi.pl w zakładce "Gdzie kupić fundusze?"

Nowy PIN możesz także zamówić wypełniając i przesyłając "Oświadczenie składania zleceń internetowych" dostępne na stronie www.pkotfi.pl w zakładce "Zakładka to Zainwestuj on-line/Oświadczenia i zasady" na adres w nim podany.

Pamiętaj, żeby sprawdzić aktualność danych adresowych, ponieważ nowe hasło numeryczne PIN zostanie wysłane listem poleconym na zdefiniowany w systemie adres.

Przyczyną takiego stanu rzeczy może być fakt, że:

  • Twój PIN nie jest aktywny do zleceń internetowych.
  • Mając PIN aktywny do zleceń internetowych zmieniłeś go na własne hasło, spróbuj się nim zalogować.

Jeżeli zapomniałeś hasła to po 3- krotnym błędnym wpisaniu nastąpi jego blokada. W celu odblokowania hasła zapoznaj się z tematem "Odblokowanie usługi internetowej".

Identyfikator to inaczej numer uczestnika, który PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych nadaje każdemu Klientowi funduszy.

Numer uczestnika to nadawany każdemu Klientowi indywidualny i unikalny numer. W przypadku funduszy PKO TFI, numer uczestnika składa się z 8 cyfr.

System IATFI, umożliwia wgląd we wszystkie rejestry uczestnika prowadzone w ramach funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych. W stosunku do niektórych rejestrów, nie będzie możliwe składanie wszystkich dostępnych w produkcie zleceń, co wynikać może ze specyfiki produktu, w ramach którego prowadzony jest rejestr, np. rejestr IKE do którego zlecenie zwrotu lub wypłaty możliwe jest do złożenia być wyłącznie w Punkcie Obsługi Klienta.

Hasło musi zawierać: minimum 8 znaków, w tym minimum 3 litery (przynajmniej 1 duża oraz 1 mała litera), minimum 2 cyfry i minimum 1 znak specjalny, przy czym nie może zawierać 3 lub więcej identycznych, następujących po sobie znaków.
Przykład hasła: 1A2b3c4d5$

Hasło numeryczne PIN to pięciocyfrowe hasło numeryczne, nadawane na wniosek Uczestnika, przez system komputerowy Agenta Transferowego, przesyłane do Uczestnika listem poleconym. Hasło numeryczne (PIN) jest wspólne dla wszystkich Rejestrów Uczestnika. PIN służy do identyfikacji Uczestnika w kontaktach z infolinią. PIN aktywowany do zleceń telefonicznych służy do składania zleceń za pośrednictwem telefonu.

Zmiana instrukcji płatniczej (rachunku bankowego do odkupień) nie jest możliwa w systemie internetowym. Nadanie lub zmiana instrukcji płatniczej wymaga osobistej wizyty w Punkcie Obsługi Klienta, gdzie należy złożyć zlecenie "Instrukcja płatnicza- dodanie, zmiana". Do złożenia zlecenia potrzebny będzie numer rejestru, na którym dokonywana będzie zmiana lub nadanie rachunku bankowego oraz aktualny dokument tożsamości. Lista wszystkich Punktów Obsługi Klienta dostępna jest na naszej stronie internetowej www.pkotfi.pl w zakładce "Gdzie kupić fundusze?".

Zmiana danych osobowych oraz adresu stałego wymaga osobistej wizyty w Punkcie Obsługi Klienta i złożenia zlecenia "Zmiany danych". Do złożenia zlecenia potrzebny będzie dowód osobisty oraz numer Uczestnika.

Lista wszystkich Punktów Obsługi Klienta dostępna jest na naszej stronie internetowej www.pkotfi.pl w zakładce "Gdzie kupić fundusze?"

W przypadku Uczestników posiadających aktywną usługę internetową możliwe jest złożenie zlecenia zmiany adresu korespondencyjnego, adresu e-mail oraz numerów telefonów za pośrednictwem serwisu internetowego PKO TFI w zakładce "Ustawienia/Dane osobowe".

Adres email do wysyłki korespondencji zmienisz w serwisie IATFI, w zakładce "Ustawienia/Dane osobowe". Do potwierdzenia zmiany adresu e-mail będziesz potrzebował kodu jednorazowego.

Zagadnienia dotyczące RODO w PKO TFI znajdziesz na stronie https://www.pkotfi.pl/rodo/.

Będąc uczestnikiem Funduszy PKO TFI, możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych do celu marketingu produktów i usług PKO TFI oraz zarządzanych przez PKO TFI funduszy inwestycyjnych. Dodatkowo możesz wskazać sposób w jaki chcesz, żeby informacje marketingowe były do ciebie kierowane. W dowolnym momencie możesz odwołać zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, robiąc to za pośrednictwem naszego systemu transakcyjnego lub u dystrybutora funduszy PKO. Pamiętaj jednak, że pozbawisz się przez to możliwości bycia informowanym o nowościach i promocjach w naszej ofercie.

PKO TFI nie udostępnia danych uczestników funduszy innym podmiotom w celu reklamy ich produktów, ceniąc prywatność i komfort swoich klientów. Równocześnie staramy się nie nadużywać uzyskanych zgód i kierujemy do uczestników bardzo ograniczony mailing reklamowy.

PKO TFI będące administratorem danych osobowych ma prawo odmówić uwzględnienia sprzeciwu ze względu na:

1. istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
2. istniejące podstawy do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeśli nie posiadasz listy kodów jednorazowych, a chcesz z niej korzystać autoryzując zlecenia składane w systemie IATFI możesz ją zamówić bezpośrednio w systemie IATFI lub dzwoniąc pod numer 22 358 56 56 lub 801 32 32 80 oraz wybierając opcję połączenia z konsultantem.

Do złożenia zlecenia niezbędne jest podanie numeru rejestru oraz hasło numeryczne PIN.

W celu aktywacji pierwszej listy kodów jednorazowych należy złożyć zlecenie aktywacji

  1. bezpośrednio w serwisie transakcyjnym lub
  2. telefonicznie za pośrednictwem konsultanta dzwoniąc pod numer 22 358 56 56 lub 801 32 32 80 oraz wybierając tonowo opcję "3". Składając zlecenie za pośrednictwem konsultanta wymagane będzie podanie numeru rejestru, hasło numeryczne PIN, oraz numer aktywowanej listy kodów jednorazowych

Aktywacji kolejnej listy kodów możesz dokonać:

  1. za pośrednictwem serwisu internetowego PKO TFI, wykorzystując ostatni kod z poprzedniej, aktywnej listy kodów jednorazowych, lub
  2. telefonicznie za pośrednictwem konsultanta dzwoniąc pod numer 22 358 56 56 lub 801 32 32 80 oraz wybierając tonowo opcję "3". Składając zlecenie za pośrednictwem konsultanta wymagane będzie podanie numeru rejestru, hasło numeryczne PIN, oraz numer aktywowanej listy kodów jednorazowych

Usługa e-mail umożliwia przesyłanie na zdefiniowany adres e-mail potwierdzeń zrealizowanych transakcji. Aktywacja usługi e-mail jest możliwa:

  • po zalogowaniu się do systemu transakcyjnego w zakładce Ustawienia. Aktywacja usługi e-mail wymaga potwierdzenia zlecenia kodem jednorazowym z listy kodów lub kodem przesłanym SMSem,
  • za pośrednictwem Dystrybutora oferującego Jednostki Uczestnictwa Funduszy PKO,
  • poprzez wypełnienie i wysłanie pocztą podpisanego "Oświadczenia o aktywacji Usługi e-mail" dostępnego na stronie www.pkotfi.pl w zakładce "Zainwestuj online/Oświadczenia i zasady, Formularz Oświadczenie email" na adres w nim podany.

Częstotliwość wyceny funduszy otwartych jest zawarta w statutach tych funduszy. Zgodnie z zapisami tam zawartymi Fundusz dokonuje wyceny Jednostek Uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, natomiast publikacja wyceny jest dokonywana następnego dnia roboczego najpóźniej do godziny 21:00.

Aktualna wycena jednostek znajduje się na stronie internetowej www.pkotfi.pl, w zakładce "Notowania Funduszy". Archiwalne wyceny wszystkich funduszy można pobrać także z zakładki "Notowania Funduszy" po kliknięciu w "Szczegóły", przy dowolnie wybranym subfunduszu.

Konwersja to transakcja polegająca na przeniesieniu całości lub części zainwestowanych środków między funduszami lub subfunduszami wchodzącymi w skład różnych funduszy. Konwersja jest równoczesnym odkupieniem jednostek uczestnictwa w jednym funduszu i nabyciem w drugim.

Przeniesienie to transakcja polegająca na przeniesieniu całości lub części zainwestowanych środków między subfunduszami wchodzącymi w skład jednego funduszu np. pomiędzy subfunduszami PKO Parasolowy - fio. Przeniesienie jest równoczesnym odkupieniem jednostek uczestnictwa w jednym subfunduszu i nabyciem w drugim subfunduszu wchodzącym w skład tego samego funduszu.

W przypadku zlecenia konwersji podatek od zysków kapitałowych potrącany jest w funduszu/subfunduszu, z którego dokonywana jest konwersja. W przypadku zlecenia przeniesienia podatek jest potrącany dopiero po zakończeniu przez Uczestnika inwestycji w danym funduszu.

Zlecenia i wpłaty bezpośrednie Uczestników są realizowane przez Agenta Transferowego w kolejności ich wpłynięcia. W przypadku dotarcia do Agenta Transferowego w tym samym czasie zleceń i wpłat bezpośrednich przyjętych w tym samym Dniu Wyceny i dotyczących tego samego Subrejestru, Fundusz realizuje transakcje w następującej kolejności: przeniesienie, konwersja, nabycie, transfer, odkupienie.

Numer rejestru znajdziesz na otrzymanych z PKO TFI potwierdzeniach transakcji. Numer rejestru skład się z 4 części - kodu towarzystwa (08), ośmiocyfrowego numeru uczestnika, numeru funduszu z oznaczeniem kategorii jednostek lub numeru produktu oraz kolejnego numeru rejestru w danym funduszu. Przykładowy nr rejestru: 08-12345678-1A-01

Zgubioną kartę kodów jednorazowych możesz dezaktywować w systemie IATFI w zakładce "Ustawienia/Autoryzacja/Karta kodów."

Usługę telefoniczną możesz aktywować w serwisie IATFI, w zakładce "Ustawienia/Kanały dostępu". Do aktywacji usługi telefonicznej będziesz potrzebował kodu jednorazowego.

Usługę możesz aktywować także w Punkcie Obsługi Klienta. Do tego celu potrzebował będziesz numeru rejestru oraz dowodu osobistego.

W systemie IATFI nie jest możliwe dodanie pełnomocnika do rejestru. Pełnomocnictwo można nadać zleceniem złożonym w placówce Dystrybutora. Lista wszystkich Punktów Obsługi Klienta dostępna jest na naszej stronie internetowej www.pkotfi.pl w zakładce "Gdzie kupić fundusze?".

W systemie IATFI możliwe jest jedynie odwołanie pełnomocnika.

W systemie IATFI nie jest możliwe dodanie osoby uprawnionej. Osobę uprawnioną można dodać zleceniem złożonym w placówce Dystrybutora. Lista wszystkich Punktów Obsługi Klienta dostępna jest na naszej stronie internetowej www.pkotfi.pl w zakładce "Gdzie kupić fundusze?".

W systemie IATFI możliwe jest odwołanie osoby uprawnionej.

W systemie IATFI nie jest możliwe dodanie ani też odwołanie przedstawiciela ustawowego. Zlecenia związane z dodawaniem/odwoływaniem przedstawiciela ustawowego można złożyć jedynie w placówce Dystrybutora. Lista wszystkich Punktów Obsługi Klienta dostępna jest na naszej stronie internetowej www.pkotfi.pl w zakładce "Gdzie kupić fundusze?".

Wartość będąca różnicą pomiędzy bieżącą wartością jednostek uczestnictwa zgromadzonych na rejestrze a ich kosztem nabycia, skorygowana o zysk przeniesiony.

Pełnomocnik, to osoba, która na podstawie udzielonego przez Ciebie pełnomocnictwa, (notarialnego lub wskazanego poprzez złożenie zlecenia w Punkcie Obsługi Klienta) jest upoważniona do składania zleceń na Twoim IKE.

Osoba Uprawniona, to osoba wskazana przez oszczędzającego w umowie o IKE lub IKZE, która otrzyma środki z IKE lub IKZE w przypadku jego śmierci.

Wartość będąca różnicą pomiędzy bieżącą wartością certyfikatów inwestycyjnych zaewidencjonowanych w Ewidencji a ich kosztem nabycia.

Składane w systemie IATFI zlecenia potwierdzane są kodami jednorazowym. Kody jednorazowe wysyłane są każdorazowo SMSem na nr telefonu komórkowego uczestnika lub wysłane w postaci karty kodów zawierającej 40 kodów, na adres korespondencyjny uczestnika.

Wartość będąca różnicą pomiędzy bieżącą wartością jednostek uczestnictwa zgromadzonych w grupach produktowych a ich kosztem nabycia, skorygowana o zysk przeniesiony.
System IAT FI umożliwia prezentację informacji o Ewidencji funduszy inwestycyjnych zamkniętych, oferowanych w drodze emisji niepublicznych. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do informacji zawartych w Ewidencji, kliknij i złóż wniosek.
Brak pytań związanych z wybranym tematem rozmowy
Jeśli masz pytanie - wypełnij formularz


Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, telefon +48 22 358 56 56, e-mail: poczta@pkotfi.pl,
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych Towarzystwa: e-mail: iod@pkotfi.pl, telefon +48 22 358 56 00,
3. moje dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które administrator uznaje: udzielenia przez Towarzystwo odpowiedzi na niniejszą korespondencję, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej,
4. odbiorcą moich danych osobowych jest agent transferowy świadczący usługi pomocnicze na rzecz obsługi uczestników i inwestorów,
5. moje dane osobowe będą przechowywane w zakresie dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń,
6. mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
7. mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
8. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych,
9. przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
10. podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi udzielenie przez PKO TFI odpowiedzi na korespondencję.

* Pola wymagane